“We moeten de mouwen opstropen, schouder aan schouder, op z’n Rotterdams aan de slag”

door: door:
Said Kasmi (41) is voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van D66 Rotterdam. Eerst studeerde hij European Studies in Den Haag en vervolgens Internationale Betrekkingen in Amsterdam. Naar eigen zeggen was zijn studententijd de leukste periode uit zijn leven.

Afgelopen jaar is er in Rotterdam een gemeentelijk referendum geweest over de Woonvisie. Hoe staat de D66 daarin?

Wij zijn een voorstander van de Woonvisie. Het woningaanbod in Rotterdam bestaat uit veel sociale woningbouw, die geconcentreerd is in bepaalde wijken. Rotterdam heeft vergeleken met andere steden het grootste aanbod van sociale huurwoningen. Veel van deze goedkope woningen zijn voornamelijk te vinden op Rotterdam Zuid. Het gevolg hiervan is dat er segregatie plaatsvindt in de stad en dat vinden wij geen goede ontwikkeling. Wij vinden dat er een betere verhouding moet komen in dure en goedkope woningen in dezelfde buurt. Mensen van middeninkomens, maar ook starters zouden een woning moeten kunnen vinden, maar die ontbreken nu vaak. In het aantal nieuwe woningen is de woonvisie nu nog niet ambitieus genoeg. De komende jaren moeten er nog veel woningen bijkomen.

 

Over de Woonvisie is een referendum gehouden, is zo’n gemeentelijk referendum voor herhaling vatbaar?

Nee, de opkomst was veel te laag. Volgens mij biedt een referendum niet de juiste nuance om antwoord te kunnen vinden op de kwestie rondom de Woonvisie. Een referendum legt je eigenlijk maar twee keuzes voor: ja of nee. Dat is niet genoeg om dit soort ingewikkelde en veelomvattende beleidskwesties goed aan mensen voor te kunnen leggen. Je zou als gemeenteraad moeten proberen zoveel mogelijk informatie op te halen bij Rotterdammers en woningbouwcorporaties en deze actief betrekken bij het plannen van de Woonvisie. Zo zorg je ervoor dat de plannen van de gemeente goed aansluiten op de vraag en behoefte van wat er nodig is in Rotterdam.

 

Wat zou een andere manier zijn om mensen wel meer te betrekken bij de besluitvorming op lokaal niveau?

D66 wil Rotterdammers zoveel mogelijk laten meedenken en -beslissen over hun eigen stad. Je moet ze stimuleren en uitdagen om met goede ideeën te komen. En tot wat voor positieve resultaten dat kan leiden zien we wel in de stadsinitiatieven. Nu is een deel van de begroting gereserveerd voor initiatieven van Rotterdammers zelf. Een van de prachtige resultaten is bijvoorbeeld de schaatsbaan op het hockeyveld van Leonidas. Dat soort initiatieven komen echt vanuit de Rotterdammers en dat willen we meer stimuleren. Maar die ideeën moet je wel aan Rotterdammers voorleggen, dus bij ze toetsen.

 

Hoe zou dat getoetst moeten worden?

Door bijvoorbeeld een enquête te houden of de vele digitale mogelijkheden die we ter beschikking hebben te gebruiken. Ik vind dat je bewoners vooral moet betrekken als het aankomt op hun directe leefomgeving, dus in de wijk. Vaak hebben wijkbewoners zelf de beste ideeën over hoe hun omgeving er uit zou moeten zien, of verbeterd kan worden. Zij wonen er immers en weten precies wat er speelt in hun wijk. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld de herontwikkeling van de Coolsingel, daar komt iedereen wel eens en zal iedereen ook een mening over willen uiten.

 

Tijdens de aankomende verkiezingen zal er ook een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten komen (Wiv), door critici ook wel de “sleepwet” genoemd, hoe staat de D66 daarin?

De gemeente Rotterdam heeft hier geen enkele invloed op. Maar ik zie wel dat onze geheime diensten, waaronder de AIVD, nieuwe bevoegdheden nodig hebben om terroristische netwerken goed te kunnen monitoren en de veiligheid van onze militairen op missies te kunnen waarborgen. Zonder deze wet kunnen die diensten in dit digitale tijdperk hun belangrijke werk niet doen. Natuurlijk blijft D66 kritisch meekijken naar hoe de wet in de praktijk werkt. Daarom hebben we in het regeerakkoord gereld dat de wet versneld, al binnen twee jaar, aan evaluatie wordt onderworpen. Toen de wet in 2016 besproken werd in de Tweede Kamer, maakten wij ons zorgen over waarborgen voor de privacy. Zo bestond er de zorg dat er willekeurig en massaal gegevens van mensen verzameld konden worden. Daarom is in het regeerakkoord geregeld dat er van een zogenaamde sleepwet geen sprake kan, mag en zal zijn. De AIVD mag echt niet bij iedereen rondneuzen. Er gelden strenge criteria en er mag alleen gericht en als het echt noodzakelijk is informatie verzameld worden. Vooraf moet de AIVD ook toestemming vragen van een onafhankelijke commissie om gegevens te verzamelen. En bij eerste filtering verwijdert men het grootste deel van de verzamelde gegevens.

 

Hoe waarborg je dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy?

Er zijn heel duidelijke afspraken met de inlichtingendiensten gemaakt. Dat houdt in dat de AIVD niet zomaar gegevens van iedereen mag verzamelen. Dat mag echt alleen als het noodzakelijk is, en er vooraf toestemming is gegeven door een onafhankelijke commissie. Daarnaast is een strenge eis dat de informatie zeer gericht verzameld wordt.

 

Is het begrip ‘onderzoeksopdracht gerichte interceptie’ een voorbeeld van zo’n duidelijke afspraak?

Ja, er zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. Zo waarborgen we de privacy van mensen. En nogmaals, de wet wordt ook na twee jaar geëvalueerd. Op dat moment kunnen we alsnog zeggen: dit werkt niet en dit houden we erin. Maar er zijn wereldwijd ontwikkelingen gaande die het noodzakelijk maken om de bevoegdheden van de inlichtingendiensten de moderne tijd in te brengen.

 

Dit referendum gaat volgens sommigen over de afweging tussen veiligheid en privacy. Kunt u zich in die typering vinden?

Het een sluit het ander niet uit. In de wet zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat wij wel en niet tolereren van elkaar. De diensten mogen niet zomaar mensen zoals jij en ik, die hun gangetje gaan, aftappen. Dat mag echt alleen als er een duidelijke aanleiding voor is. In die waarborgen voorziet de wet en dus komt de privacy niet in het geding. Privacy is voor D66 van enorm belang en daar willen we onder geen beding aan tornen.

 

Dit jaar is er een nieuwe horecanota gepubliceerd en wij zijn benieuwd wat D66 vindt van de nieuwe openingstijden die in deze nota worden voorgesteld.

Wij willen dat de binnenstad opleeft en pleiten voor een ruimer en flexibeler beleid wat de openingstijden van horeca betreft. D66 werkt al jaren aan een levendigere en gezelligere stad. De opleving van de Witte de Withstraat en de Meent zijn voorbeelden van resultaten die wij geboekt hebben. Wij bieden de ondernemers meer ruimte, maar dat betekent ook dat ze meer verantwoordelijkheid hebben. Als ze de fout ingaan dan is de boete of maatregel wel hoger, dus dragen ze die verantwoordelijkheid ook beter.

 

Kan je zeggen dat je de verantwoordelijkheid meer terug wordt geschoven naar de ondernemers?

Nee, deze wordt niet zozeer op hen teruggeschoven. We geven de ondernemers meer eigen verantwoordelijkheid ook omdat daar behoefte aan is bij henzelf. Maar ook omdat we er in geloven dat we het uiteindelijk samen moeten doen. Als je als ondernemer een terras hebt, mag de omgeving daar geen hinder van ondervinden. Bij die hinder is de ondernemer vaak zelf ook niet gebaat. Voor hem is er namelijk ook geen voordeel als zijn klanten verderop tegen een deur aan plassen.

 

Rotterdam denkt erover om te experimenteren met ophaalautomaten met wiet. Is dat de volgende stap in het Nederlandse coffeeshopbeleid?

Het is goed om daarmee te experimenteren en te kijken of het werkt. Wat ik nog unieker vind, is dat dankzij D66 gemeenten de ruimte krijgen om zelf wiet te telen. Zo kun je de kwaliteit van wiet controleren en haal je het criminele element eruit.

 

Impliceert dat ook een soort van legalisering?

D66 is al jaren een voorstander van de legalisering van softdrugs. Als je het niet legaliseert dan druk je het de criminaliteit in. Dat is wat we de afgelopen jaren ook hebben gezien. De wetgeving is op dat punt in Nederland ook heel raar. Het is wel toegestaan om het te kopen maar wij sluiten onze ogen voor waar het vandaan komt. Het is nodig om de regels aan te passen aan de huidige ontwikkelingen en eisen van deze tijd.

 

Onlangs hebben jullie mee ingestemd met de motie in de raad die stelt dat de steenkolenoverslag uit Rotterdam moet verdwijnen. Hoe staan jullie eigenlijk in zijn algemeenheid tegenover duurzaamheid?

Duurzaamheid en de energietransitie is een van de belangrijkste opgaven voor onze stad. D66 wil dat Rotterdam in 2040 klimaatneutraal is. Om dat te bereiken willen we een Rotterdamse klimaat- en energieakkoord sluiten met organisaties, bedrijven en partners en de stad. Ook willen we een innovatiefonds oprichten. Zo kunnen Rotterdammers die een goed idee hebben voor duurzaamheid financieel ondersteund worden bij de uitvoer daarvan.

 

Gaan degenen die minder uitstoten net zo veel betalen als degenen die veel uitstoten?

Ik vind dat de grootste vervuilers de hoogste lasten moeten dragen. Maar ik geloof nog meer in het belonen van goed gedrag en dat vooral te stimuleren.

 

Als de kolenoverslag uit Rotterdam wordt weggehaald, verplaatst het probleem zich dan niet en is het enige resultaat dan niet het verlies van banen?

De kolenoverslag moet geleidelijk aan worden afgebouwd. Als wij bij wijze van spreken morgen zouden stoppen dan verplaatst het probleem zich inderdaad. Het moet langzaam maar zeker worden afgebouwd. En wat ons betreft, het liefst zo snel mogelijk. Daar komt bij dat de energietransitie ook voorziet in kansen op nieuwe banen. Werkgelegenheid die er nu nog niet is, omdat we nog niet omgeschakeld zijn naar een nieuwe en schonere economie.

 

Migranten zijn in de Rotterdamse politiek een belangrijk thema, wat is jullie visie hierop? 

Wij hebben het liever over Rotterdammers, niet over migranten. Wat D66 betreft ben je als je hier bent een Rotterdammer en doe je gewoon mee. Niet je afkomst, maar alleen je bereidheid om bij te dragen en mee te doen is wat ons betreft bepalend. We schieten er niets mee op om mensen in hokjes te stoppen en weg te zetten. Daar komt bij, dat mensen waar vaak naar gerefereerd wordt als migrant, al generaties lang in Nederland wonen. Kortom, we schieten niets op met onverdraagzaamheid en wantrouwen tussen Rotterdammers. Dat is een wankel fundament voor de toekomst van onze stad. We moeten juist steunen op al het aanwezige talent.

 

Waar zijn jullie het meest trots op dat jullie in de afgelopen collegeperiode hebben bereikt?

Ik ben vooral trots op wat we hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben we een milieuzone in de binnenstad ingevoerd. Volgens een onlangs gepubliceerd rapport resulteert dat dit jaar in veertig procent afname van roet en ongeveer vijftien procent afname van stikstofdioxide. Dat is belangrijk omdat er nog steeds veel Rotterdammers sterven of ziek worden van de ongezonde lucht die we elke dag inademen. Maar naast die milieuzone, hebben we ook flink geïnvesteerd in fietsvoorzieningen, extra fietspaden en hebben we ervoor gezorgd dat de metro in de weekenden nu ook ’s nachts rijdt. Zo kunnen Rotterdammers na het uitgaan makkelijker, veiliger en sneller thuis komen.

 

Wat hebben jullie specifiek voor studenten bereikt?

We hebben geïnvesteerd in huisvesting voor studenten. Met de Woonvisie gaan we ook zorgen voor doorstroom op de woningmarkt en er komt dus ook ruimte voor betaalbare woningen voor studenten of mensen die net afgestudeerd zijn. Daarnaast hebben we gezorgd voor een beter uitgaansleven op bijvoorbeeld de Witte de Withstraat, de Meent en de Binnenrotte. Er zijn meer en grotere terrassen bijgekomen die voor veel gezelligheid en levendigheid hebben gezorgd. En we hebben voor meer geld in het cultuurbudget gezorgd.

 

Wat is een moeilijk compromis geweest in de afgelopen collegeperiode?

Dat is de armoedebestrijding. Daar hebben wij het erg moeilijk mee gehad, vooral omdat we de afgelopen vier jaar in het college hebben moeten samenwerken met Leefbaar Rotterdam. Er is hier minder aan gedaan dan wij als D66 hadden gewild. Maar in de politiek kan je niet alles binnenhalen. Een samenwerking maakt het sluiten van compromissen immers noodzakelijk. De komende jaren zullen wij dan ook extra inzetten op armoedebestrijding.

 

Waar zet D66 deze verkiezingen vooral op in?

Dat zijn drie dingen. We willen meer woningen voor met name starters en mensen met een middeninkomen. We zetten in op een schonere en milieuvriendelijke economie. En we gaan werken aan goed onderwijs, zodat er voor alle Rotterdammers gelijke kansen ontstaan en armoede en achterstanden weggewerkt worden.

 

Favoriete politicus?

Nelson Mandela.

 

Vluchtelingen?

Opnemen.

 

Globalisering?

Werkgelegenheid.

 

Duurzaamheid?

Kansen!

 

Rotterdam?

Wereldstad!

 

Foto is gemaakt door: Aysha Gasanova


Discussie