De geheimhoudingsverklaring een goede oplossing voor jouw diepste geheimen?

door:
De geheimhoudingsverklaring wordt in de volksmond op verschillende manieren genoemd. Zo heet het ook wel een geheimhoudingsovereenkomst, non-disclosure-agreement (NDA) of geheimhoudingscontract. In veel denkbare gevallen is dit een geen overbodige luxe. Het voornaamste doel van deze verklaring is het voorkomen dat bepaalde informatie zomaar op straat komt te liggen. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer iemand een goed conceptidee heeft. In veel gevallen zal men partners nodig hebben om dit idee te realiseren. Er ontstaat op deze manier een kans dat er iemand zomaar met het idee vandoor gaat. Om zoiets te voorkomen kan de geheimhoudingsverklaring een uitkomst bieden.

Het is erg fijn wanneer zaken verlopen onder vertrouwelijke sfeer zonder tussenkomst van verklaringen of overeenkomsten, wanneer iemand hier toch misbruik maakt van de vertrouwelijke situatie staat de ander uiteindelijk met lege handen. Om dit te voorkomen wordt de geheimhoudingsverklaring gesloten. Dit heeft een afschrikkende werking waardoor wordt voorkomen dat partijen zich zomaar terug kunnen trekken zonder enig risico. Daarnaast zorgt het ook voor duidelijkheid tussen partijen, het is bijvoorbeeld helder welke informatie gedeeld mag worden en welke niet. 

Een overtreding van de geheimhoudingsverklaring levert in beginsel volgens artikel 6:74 BW een wanprestatie op. In artikel 6:256 BW staat dat bij een wanprestatie de overeenkomst ontbonden kan worden wanneer het beding deel uitmaakt van de overeenkomst. Daarnaast kan er ook schadevergoeding worden gevorderd op grond van het hiervoor genoemde artikel 6:74 BW. Het berekenen van de hoogte van de boete kan problematisch zijn. Veel schade zal zich pas verwezenlijken in de toekomst, dit maakt het nog moeilijker om te bewijzen of de schade is ontstaan door toedoen van de wederpartij in kwestie. Hierdoor wordt er in een geheimhoudingsverklaring vaak gewerkt met een boetebeding. De schade wordt dan ‘forfaitair’ vastgesteld, wat betekent dat er gewerkt wordt met gefixeerde bedragen in plaats van werkelijke kosten. 

Er zijn een aantal handige aandachtspunten bij het opstellen van een geheimhoudingsverklaring: 

  • Voor wie is de informatie bestemd
  • Reikwijdte geheim te houden informatie
  • Het doel waarom de informatie wordt gedeeld 
  • De duur van een geheimhoudingsverklaring 
  • De sanctie die op overtreding staat
  • Uitzonderingen in de overeenkomst 

Voor wie is de informatie bestemd

Het is van belang dat er duidelijkheid bestaat over met wie de overeenkomst wordt aangegaan. Zo is de persoon aan de onderhandeltafel misschien niet de enige die met de informatie aan de slag zal gaan, maar krijgen medewerkers of partners de informatie ook in handen. Er zijn bedrijven die eisen dat alle medewerkers die de geheime informatie ontvangen persoonlijk mee-tekenen. Dit is mogelijk, maar juridisch is het niet relevant. De geheimhoudingsverklaring wordt namelijk tussen de ondernemingen gesloten. Daarnaast blijft de werkgever volgens het arbeidsrecht aansprakelijk voor de werknemer op grond van artikel 7:658. [1]Bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma heeft de onderneming geen rechtspersoonlijkheid, dit betekent dat de eigenaar persoonlijk aansprakelijk is voor de geheimhoudingsovereenkomst. 

Reikwijdte geheim te houden informatie

Het kan handig zijn om te vermelden welke informatie valt onder de vertrouwelijkheid of geheimhouding, zo kan daar later geen verwarring over ontstaan. 

Doel waarom de informatie wordt gedeeld

Dit is een van de belangrijkste elementen van de geheimhoudingsovereenkomst. Het gaat hier om het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. Dit is als het ware de achtergrond waarom de geheime informatie wordt gedeeld. 

Duur geheimhoudingsverklaring

Het is natuurlijk mogelijk dat de samenwerking op niets uitloopt en dat de ondernemingen weer concurrenten op de markt worden. Om dit te voorkomen is er de mogelijkheid om voor de periode na de geheimhoudingsovereenkomst ook een periode van geheimhouding op te neming in de overeenkomst. De partijen spreken samen af wat de termijn van geheimhouding is. 

Sanctie 

Wanneer de geheimhoudingsovereenkomst wordt geschonden kan dit meerdere gevolgen hebben. Het kan ten eerste een grond zijn om schadevergoeding te vorderen, daarnaast kan in een geheimhoudingsverklaring ook een boetebeding worden opgenomen, dit kan handig zijn wanneer de schadeomvang moeilijk is te bepalen. 

Uitzonderingen

Er kunnen gevallen voorkomen waarin de geheimhouding niet geldt. Deze uitzonderingen moeten worden vermeld in de geheimhoudingsverklaring. Een voorbeeld hiervan is wanneer de informatie in een openbare bron terechtkomt. Ook kan er bijvoorbeeld een ‘’residual’’ clausule worden opgenomen, hierin wordt bepaald dat onbewust onthouden stukken informatie die ergens ander worden gebruikt niet tellen als schending van de geheimhoudingsovereenkomst. Zo komen er geen claims binnen over een onbewust zinnetje gebruikt uit het geheime document.[2][3]

Tot slot kan het zo zijn dat er niets is afgesproken over geheimhouding. In dat geval is het niet mogelijk om schadevergoeding of een boete af te dwingen. In deze gevallen wordt er gekeken naar de onrechtmatige daad of naar de bepaling over het goed werkgeverschap.[4]Al met al kan een geheimhoudingsverklaring erg zinvol zijn om geheimhouding van gevoelige informatie te verzekeren. 


[1]De Zaak. (2019, 27 mei). Aansprakelijkheid: wie draait op voor schade?Geraadpleegd 17 juni 2019, van https://www.dezaak.nl/1175/aansprakelijkheid-wie-draait-voor-schade.htm

[2]L. van Erp, De geheimhoudingsovereenkomst (NDA): 7 praktische do’s en don’ts, 25 maart 2019, https://zandvoort-legal.nl/geheimhoudingsovereenkomst-nda-dos-donts/

[3]B.G.N. Gubbels, Geheimhoudingsverklaring | Wet & Recht, (z.d.), http://www.wetrecht.nl/geheimhoudingsverklaring/

[4]Art 6:162 BW