Schade door terrorisme, hoe wordt dit in Nederland geregeld?

door:
In Nederland hebben we vooralsnog geluk gehad wat betreft terrorisme, maar de dreiging blijft reëel. Hoe krijg je eigenlijk je schade vergoed als hier een terroristische aanslag plaatsvindt?

Het kan zomaar gebeuren, je stapt ’s ochtends nietsvermoedend in de metro naar de universiteit en binnen een fractie van een seconde ben je je leven niet meer zeker. Er blijkt precies in jouw metrotoestel een aanslag te zijn gepleegd. Voor het overgrote deel van de mensheid gelukkig een ‘ver van het bed-show’, maar de kans op een aanslag in Nederland blijft reëel. Dat de overlevenden van een terroristische aanslag hun leven lang zullen blijven worstelen met trauma’s, staat vast. Wat ook vaststaat is dat er door een terroristische aanslag naast immateriële schade, ook veel materiële schade ontstaat. Omdat het vaak om een zelfmoordaanslag gaat en het anderszins ook maar zeer de vraag zou zijn of de daders gevonden kunnen worden, vallen de daders niet aan te spreken voor een schadevergoeding. Bij wie kunnen de slachtoffers dan aankloppen om hun schade vergoed te krijgen?

In het Nederlandse verzekeringsrecht geldt over het algemeen als uitgangspunt dat het verboden is om ‘groot molest’ te verzekeren. Dit houdt in dat het verboden is om een verzekering af te sluiten die ziet op het indekken van schade veroorzaakt door natuurrampen of door oorlog en dus ook terrorismeschade. Door de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 werd duidelijk hoeveel schade er kan ontstaan door terrorisme. In Nederland is de wetgever gaan nadenken over hoe dit hier geregeld zou moeten worden. Naar aanleiding hiervan is besloten om terrorismeschade niet langer onder de noemer ‘groot molest’ te scharen en vanaf dat moment is deze schade dus verzekerbaar. 

De schade die werd veroorzaakt door de aanslag op de Twin Towers wordt geschat op 55 miljard dollar. Nu hebben wij in Nederland geen vergelijkbare gebouwen en zal de schade bij ons door een aanslag waarschijnlijk niet dermate hoog worden, maar het bedrag aan schade zal hoe dan ook te groot worden om voor rekening te komen van een enkele maatschappij. Om deze reden is de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen particuliere verzekeringsmaatschappijen en de overheid en zij bieden een maximale dekking van 1 miljard euro per jaar. De eerste 300 miljoen euro komt voor rekening van de deelnemende verzekeringsmaatschappijen, indien de claims de 300 miljoen euro overstijgen komt de daaropvolgende 400 miljoen euro voor rekening van de internationale herverzekeringsmarkt en indien de claims uiteindelijk de 700 miljoen euro overschrijden, komt de overige 300 miljoen euro voor rekening van de Nederlandse overheid. Mocht het zo zijn dat de 1 miljard euro in een jaar wordt overschreden, dan worden de uitkeringen aan de slachtoffers naar rato verlaagd.

Hoe gaat dit nu in zijn werk? Het claimen van schadevergoeding gaat als volgt: het individu meldt zijn schade bij zijn verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar kijkt vervolgens of de geclaimde schade binnen de dekking van de afgesloten polis valt. Indien dit het geval is, stuurt de verzekeraar de claim door naar de NHT en deze kijkt vervolgens of de schade binnen de reikwijdte van de maatschappij valt, dus of de schade gelinkt kan worden aan een terroristische daad. De NHT koppelt vervolgens weer terug naar de verzekeringsmaatschappij en maakt zijn beslissing kenbaar. Van belang is verder nog dat er een franchise bestaat van 7,5 miljoen euro. Schade tot aan dit bedrag behoort te worden vergoed door de verzekeringsmarkt en valt dus niet onder de reikwijdte van de NHT.

Of het een goed systeem is, valt nu nog niet te zeggen. Het systeem bestaat momenteel alleen op papier en de daadwerkelijke functionaliteit zal pas blijken indien er een beroep op wordt gedaan, wat hopelijk nooit gaat gebeuren.

Bronnen:
- https://nht.vereende.nl/
- W. van Eekhout, ‘Verzekeringsdekking oorlogs- en terrorismerisico’, TAV 2016/104 01-12-2016 
- F. R. Salomons en P. Clausing, ‘Verzekering terrorisme’, Asser-serie XI 30-06-2011


Tags

terrorisme

Discussie

Relevante artikelen