Effectieve rechtspraak nog altijd in ontwikkeling

door:
Op 1 januari 2019 is de Netherlands Commercial Court (NCC) van start gegaan. Deze wetswijziging heeft het mogelijk gemaakt dat er in de Engelse taal kan worden geprocedeerd bij complexe internationale handelsgeschillen, indien partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen. Er is voor deze handelsgeschillen een nieuwe internationale handelskamer gevormd, bij de rechtbank (NCC) en het gerechtshof (NCCA) in Amsterdam.

Bedrijven opereren steeds meer op internationaal niveau, waardoor er steeds meer behoefte is aan een Engelstalige geschilbeslechting. Engels is tenslotte nog steeds de meest gebruikte taal in de internationale handel. Daarnaast heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid erop gewezen dat een voorziening voor behandeling van internationale handelszaken waar in het Engels geprocedeerd kan worden van belang is voor de handelspositie van Nederland[1]. Door het voeren van Engelse procedures kunnen de zaken beter aansluiten bij de zakelijke praktijken en besparen daarmee veel tijd en vertaalkosten. Ook worden de arbitrage procedures waarin in het Engels kan worden geprocedeerd steeds kostbaarder, waardoor deze vorm steeds minder aantrekkelijk is geworden voor middelgrote- en kleine bedrijven, die over de grens handel drijven.

Bovendien zou vanuit nationaal oogpunt de NCC-voorziening gewenst zijn, omdat de complexe internationale handelsgeschillen veel beslag leggen op de mankracht en de financiën. Alle zaken kunnen nu bij een gerecht worden ondergebracht en de overige gerechten zullen worden ontlast zonder extra kosten. Nederland heeft er als handelsland dan ook veel belang bij dat het handelsverkeer beschikt over zekerheid en duidelijkheid wat betreft contracten en indien mogelijk bij de rechter kunnen worden afgedwongen.

Er is bewust gekozen voor concentratie van rechtspraak op dit gebied. De middelen kunnen op die manier het meest efficiënt worden ingezet. De locatie Amsterdam is ook specifiek voor gekozen, dit omdat Amsterdam gezien wordt als financiële hoofdstad, dichtbij Schiphol ligt en veel bedrijven en advocatenkantoren daar gevestigd zijn.

Deze procedure heeft vijf elementen. Ten eerste is de procedure in beginsel in het Engels. Partijen procederen in het Engels indien zij hier uitdrukkelijk voor hebben gekozen. Daarnaast kunnen partijen alleen bij het NCC terecht voor zaken die ter vrije bepaling van partijen staan, zoals bijvoorbeeld contractuele geschillen en vorderingen uit onrechtmatige daad. Bovendien geldt voor het procederen bij de NCC een verhoogd griffierecht, zodat deze procedure budgetneutraal kan worden aangeboden en er geen gevolgen zijn voor de reguliere zaken. Tot slot hanteren NCC en NCCA één procesreglement, hier wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Het NCC beoogt een volwaardig alternatief te vormen voor arbitrage. De nieuwe procesvoering ziet alleen op de feitelijke instanties en niet op de cassatieprocedure. Op beslissingen van de NCCA staat langs de gewone weg cassatie open, met het oog op rechtseenheid en rechtsontwikkeling dient de Hoge Raad voor iedereen in Nederland toegankelijke en begrijpelijk te zijn. De cassatieprocedure zal in beginsel in het Nederlands worden gevoerd, ook prejudiciële vragen dienen in het Nederlands te worden gesteld.

Een belangrijke voorwaarde voor deze procedure is het feit dat partijen in het Engels kunnen procederen, niet ten laste gaat van het reguliere budget van de rechtspraak. De kosten die aan deze procedure zijn verbonden kunnen worden bekostigd door de verhoging van het griffierecht. Dit zorgt ervoor dat de kosten komen te liggen bij de partijen die hiervan ook het meeste profijt hebben. Partijen kunnen nu immers procederen zonder extra kosten van de vertaling en zonder taalbarrières. Ook wordt er vanuit gegaan dat deze procedures intensiever zullen zijn dan een gemiddelde handelszaak en zal ook meer regie door de rechter worden gevoerd.

Kortom, je ziet dat er constante ontwikkeling is van de rechtspraak en dat de wetgever er voor zorgt om de nadelige effecten beperkt blijven en het proces soepel verloop. NCC is hieruit weer een voortvloeisel.


[1]Kamerstuk II, vergaderjaar 2016-2017, 34 761, nr. 3