Spoedgeval en geen ziekenhuis in de buurt, wat nu?

door:
Er komt het een en ander kijken bij een faillissement, van schuldeisers tot curator. Het komt bijna dagelijks voor dat er een bedrijf failliet wordt verklaard. Maar wat gebeurt er eigenlijk, wanneer een ziekenhuis failliet wordt verklaard? Hoe ernstig is dit? En wat zijn de gevolgen hiervan?

Afgelopen zomer was al duidelijk dat er verschillende financiële problemen waren binnen de MC Groep, wat bestaat uit MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart. Daarom werden de ziekenhuizen op 31 juli onder verscherpt toezicht gesteld. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is met beide ziekenhuizen in gesprek gegaan om een goede oplossing te vinden voor de financiële problemen. De gesprekken met de zorgverzekeraar hebben niet geleid tot goed resultaat en dat betekent dat de huidige vorm van de ziekenhuizen niet meer levensvatbaar is. Het RIVM heeft de opdracht gekregen om te beoordelen wat de consequenties zouden zijn als de spoedeisendehulp(SEH) en acute verloskunde op beide locaties zouden sluiten. De ziekenhuizen hebben nog om uitstel van betaling gevraagd, maar dat mocht niet meer baten. Op 25 oktober wordt dan ook het faillissement van beide ziekenhuizen uitgesproken. Het gevolg van het faillissement is dat de medische aansprakelijkheidsverzekering vervalt. Daarom geeft de minister een garantstelling voor het eigen risico van een nieuwe verzekering, zodat de zorg nog voortgezet kan worden.

Als gevolg van het faillissement hebben de ziekenhuizen samen met de curatoren, de medische staf en de zorgverzekeraars gewerkt aan een plan voor de afbouw van de zorg. Een plan waarmee de bereikbaarheid en kwaliteit van zorg in de regio worden geborgd. De acute zorg in de regio Amsterdam komt bij de sluiting van MC Slotervaart niet in gevaar. Daarom zal het MC Slotervaart volledig worden afgebouwd en MC IJsselmeer geheel of gedeeltelijk. Er werd gekeken naar wat er op korte termijn moest gebeuren op het gebied van patiëntenzorg. Inmiddels zijn de patiënten van MC Slotervaart naar omliggende ziekenhuizen gebracht. Wat betreft de ziekenhuiszorg in Lelystad hebben de curatoren onderzocht of een deel van het ziekenhuis behouden konden blijven. Er is onderzocht wat er nodig is bij eventuele sluiting van IJsselmeerziekenhuizen voor de ambulancezorg. Er is duidelijk geworden wat betreft de 45 minuten-norm ten aanzien van acute verloskunde, dat deze afdeling acute verloskunde daarom niet mag sluiten, hetzelfde zal gelden voor de SEH. Voor de bereikbaarheid van deze afdelingen geldt dat deze binnen 45 minuten na de spoedmelding bereikt moeten kunnen worden. Als het niet lukt om deze 45 minuten-norm te halen, noemen we dit een ‘gevoelig ziekenhuis’ of ‘gevoelige afdeling’. Deze afdelingen kunnen niet worden gemist en moeten dus open blijven. Daarom heeft minister van Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, toegezegd dat de basiszorg, spoedeisende hulp, verloskundige zorg en een ambulancestation behouden moeten blijven voor Lelystad. Hij wil daarvoor als het nodig is ook geld uittrekken. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer dringen aan op een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en naburige plaatsen. De regio die zij bedienen telt veel kwetsbare mensen en ziekenhuizen in de omtrek kunnen enkel op papier inspringen.  

Wat betreft het personeel worden er nog maatregelen genomen om deze mensen naar nieuwe banen in de zorg te begeleiden. Er wordt bekeken of personeel elders in de regio aan de slag kan in de zorg. Er zijn afspraken gemaakt over de salarisdoorbetaling aan het personeel van Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen.

De reden voor het faillissement was dat de ziekenhuizen al jaren kampen met financiële problemen, een dalende omzet en patiënten die naar andere ziekenhuizen in de regio gingen was een deel van de oorzaak. Er was volgens het Zilveren Kruis sprake van achterstallig onderhoud en de inzet van steeds meer tijdelijk personeel. De kwaliteit stond daarom onder druk.

Er zijnheel veel factoren die meespelen bij een faillissement van een ziekenhuis. Het ziekenhuis in Slotervaart staat in Amsterdam, er zijn dus nog andere ziekenhuizen die eventueel patiënten zouden kunnen opvangen. Wat betreft IJsselmeerziekenhuis ligt dat weer heel anders. De vraag is dan ook, kan dit ziekenhuis nog worden behouden? En wat gebeurt er als dit ziekenhuis volledig moet worden gesloten, kan dat wel als de 45 minuten-norm niet behaald kan worden?